Cech Rzemiosł Różnych w Skierniewicach

Formalności dla przyszłych rzemieślników

Inne ważne informacje dla uczniów:

 • Umowę o pracę w celu nauki zawodu podpisują: pracodawca - właściciel zakładu rzemieślniczego oraz uczeń - młodociany pracownik, a jeśli młodociany nie ukończył 16 lat dodatkowo jego prawny opiekun.
 • W związku z zawartą umową o pracę i faktem uczęszczania do szkoły zawodowej młody człowiek uzyskuje podwójny status prawny tj. ucznia i pracownika młodocianego lub wyłącznie pracownika młodocianego, jeśli dokształcanie teoretyczne realizowane jest w systemie pozaszkolnym.
 • Szczegółowe przepisy odnoszące się do zasad odbywania przygotowania zawodowego ustala rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278).
 • Wszechstronnej pomocy w zakresie prawidłowego spisania umowy oraz w trakcie trwania nauki zawodu w tym dostarczenia niezbędnej do szkolenia dokumentacji uczniowskiej, szkolącym zakładom mogą udzielić cechy.
 • Zajęcia praktyczne z młodocianymi pracownikami mogą prowadzić osoby, które posiadają co najmniej tytuł mistrza lub technika (po maturze) w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać i przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, określone w odrębnych przepisach, lub ukończony kurs pedagogiczny.
 • Nauka zawodu trwa nie mniej niż 24 miesiące i nie więcej niż 36. W wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach na wniosek ucznia-młodocianego pracownika i za zgodą rzemieślnika szkolącego - izba rzemieślnicza może skrócić lub przedłużyć okres nauki zawodu.
 • Młodocianemu pracownikowi - uczniowi zawodu przysługuje prawo do wynagrodzenia za pracę.
 • Szczegółowych informacji dotyczących warunków szkolenia uczniów oraz przystąpienia do egzaminów czeladniczych - udzielają izby rzemieślnicze i cechy.
 • Celem nauki zawodu jest opanowanie przez ucznia - młodocianego pracownika umiejętności praktycznych i teoretycznych w zawodzie i potwierdzenie ich dowodem kwalifikacji zawodowych w drodze przystąpienia do egzaminu czeladniczego.
 • Świadectwo czeladnicze umożliwia absolwentowi zatrudnienie na stanowisku wymagającym kwalifikacji zawodowych na tzw. pierwszym poziomie.
 • Egzaminy czeladnicze (po maksimum 3 latach nauki zawodu) oraz egzaminy mistrzowskie (po 6 latach nauki zawodu) przeprowadzają komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych.

<<< COFNIJ

Prawa autorskie © 2021 Cech Rzemiosł Różnych w Skierniewicach. Projekt strony: MO