Cech Rzemiosł Różnych w Skierniewicach

 • Cech:
 • - organizacja samorządu gospodarczego rzemiosła zrzeszająca rzemieślników według kryterium terytorialnego lub według rodzaju działalności gospodarczej,
 • - podstawowe zadania cechu:
  1. utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu,
  2. prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej,
  3. reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów.
 • - do wykonywania tej działalności posiada dowódu kwalifikacji zawodowych, który upoważnia do szkolenia uczniów, w zakresie rzemieślniczego przygotowania zawodowego.
 • Podstawa prawna: art. 9 Ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989r. (Dz.U.02.112.979)
 • Izba Rzemieślnicza:
 • - organizacja samorządu gospodarczego rzemiosła zrzeszająca cechy, spółdzielnie rzemieślnicze, rzemieślników nienależących do cechów, a także inne jednostki organizacyjne, jeżeli ich celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła,
 • - podstawowe zadania izb rzemieślniczych:
  1. pomoc w reprezentowaniu zrzeszonych organizacji oraz rzemieślników wobec organów administracji publicznej oraz innych organizacji i instytucji,
  2. udzielanie swym członkom pomocy instruktażowej i doradczej,
  3. przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych.
 • - szczegółowy zakres zadań izb rzemieślniczych określają ich statuty,
 • - są uprawnione do potwierdzania egzaminów kwalifikacyjnych świadectwami czeladniczymi i dyplomami mistrzowskimi oraz do opatrywania ich pieczęcią z godłem Państwa,
 • Podstawa prawna: art. 11 Ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989r. (Dz.U.02.112.979)

<<< COFNIJ

Prawa autorskie © 2021 Cech Rzemiosł Różnych w Skierniewicach. Projekt strony: MO