Cech Rzemiosł Różnych w Skierniewicach

Podstawowe pojęcia:

 • Rzemiosło - zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej:
 • - przez osobę fizyczną,
 • - z udziałem kwalifikowanej pracy własnej,
 • - w imieniu własnym tej osoby i na jej rachunek,
 • - działalność przy zatrudnieniu do 50 pracowników,
 • - do rzemiosła nie zalicza się działalności: handlowej, gastronomicznej, transportowej, usług hotelarskich, usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów, usług leczniczych oraz działalności wytwórczej i usługowej artystów plastyków i fotografików.
 • Podstawa prawna: art. 2 Ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989r. (Dz.U.02.112.979)
 • Rzemieślnik - przedsiębiorca, który:
 • - we własnym imieniu i na własny rachunek z udziałem pracy własnej wykonuje działalność gospodarczą,
 • - do wykonywania tej działalności posiada dowódu kwalifikacji zawodowych, który upoważnia do szkolenia uczniów, w zakresie rzemieślniczego przygotowania zawodowego.
 • Źródło: www.zrp.pl
 • Dowody kwalifikacji rzemieślnika:
 • - dyplom lub świadectwo ukończenia wyższej lub ponadgimnazjalnej szkoły o profilu technicznym bądź artystycznym w zawodzie (kierunku) odpowiadającym dziedzinie wykonywanego rzemiosła,
 • - dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła,
 • - świadectwo czeladnicze albo tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła,
 • - zaświadczenie potwierdzające posiadanie wybranych kwalifikacji zawodowych w zakresie zawodu odpowiadającego danemu rodzajowi rzemiosła,
 • - inne dowody kwalifikacji zawodowych jeżeli wynika to z odpowiednich przepisów prawnych.
 • Podstawa prawna: art. 3 Ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989r. (Dz.U.02.112.979)

DALEJ >>>

Prawa autorskie © 2021 Cech Rzemiosł Różnych w Skierniewicach. Projekt strony: MO